Yazıcı Sayfası

Erciyes Anadolu Holding A.Ş.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Erciyes Anadolu Holding A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Erciyes Anadolu Holding A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde ve veri güvenliğinin sağlanması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Erciyes Anadolu Holding A.Ş. müşterileri, tedarikçileri, tedarikçi hissedarları ve personelleri, tedarikçi ve personel adayları ile ziyaretçileri, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kanun’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 • Veri Sorumlusu
Erciyes Anadolu HOLDİNG A.Ş.  
MERSİS NO : 0182034556600011
Telefon Numarası : 0352 207 18 00
Fax : 0352 207 18 18
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:35 38070 MELİKGAZİ / KAYSERİ
Kep Adresi : erciyesanadolu@hs02.kep.tr
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz ve Erciyes Anadolu Holding’e bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde tüketicilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin amacıyla,
 • Şirketimizin kısa ve uzun vadeli stratejik planlarının, ticari hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları rejiminin oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Şirketimiz tarafından Holding ve Holding’e bağlı şirketler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Şirketimiz ve Holding’e bağlı şirketler arasında ortak veri tabanının kurulması ve işlerliğinin sağlanması amacıyla,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temini amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
 • Lojistik faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,
 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma Amacı

Kişisel verileriniz, Erciyes Anadolu Holding A.Ş. ve bağlı şirketler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimize, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamusal nitelikteki kuruluşlara ulaştırılması, teslim edilmesi, hukuki, sözleşmesel ve ticari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla aktarılmaktadır. Bu çerçevede;

 • Holding ve Holdinge bağlı ortak veri tabanının oluşturulması amacıyla Holding bağlı şirketlerine,
 • Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına,
 • Hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla adli mercilere ve diğer kamu kurumlarına,
 • Personel politikalarının oluşturulması ve yürütülmesi amacıyla insan kaynakları şirketlerine ve diğer iştirak şirketlere,
 • Ortak müşteri veri tabanı oluşturmak, iletişim ve pazarlama kolaylığını sağlamak amacıyla Holding bağlı şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılmaktadır.
 • Şirketimiz ve Holdinge bağlı şirketlerin kullandıkları SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Veri depolama amacıyla bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışı teknoloji şirketlerine,
 • Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi, müşteri takibi ve müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlarıyla Şirketimiz ve Holdinge bağlı şirketlerin yurtdışında kurulu iş ortaklarına, bayilerine, tedarikçilerine,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Holdinge bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Holding ve Holdinge bağlı iştirak şirketlerin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Holdinge bağlı iştirak şirketlerin ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Şirketimiz ve Holdinge bağlı şirket çalışanlarına sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,
 • Şirketimizin ve Holdinge bağlı şirketlerin kullandığı araçlara ilişkin kullanıcı bilgileri, lokasyon verileri ve diğer kullanım bilgileri ilgili satış, kiralama ve servis firmalarına,
 • Şirketimiz ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,
 • Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Holdinge bağlı iştirak şirketlerine ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılmaktadır.

 

 • Kişisel Verileri Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede ilgili kişilerin yazılı ve sözlü başvuruları ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kişisel başvurular ile, görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile, sosyal medya araçları ile, çağrı merkezine yapılan başvurular ile, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile, Holding’e bağlı diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazışmalar ile, kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

 • İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, Erciyes Anadolu Holding A.Ş.’nin erciyesanadolu@hs02.kep.tr’da kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek şahsen (veya yetkili vekili marifetiyle), ya da bu adrese noter marifetiyle yapılacak yazılı başvuru ile başvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurunuz, şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız...